Felforsøk i Vietnam, sommeren 2014. T. Ugland og N. pham

Eksport av Minorga® til Sør-Øst Asia

Det er et kjent problem at jordsmonnet i Asia stadig forringes og tappes for organisk materiale grunnet geologien, det tropiske klimaet, og tusener av år med kontinuerlig dyrking av de samme kulturvekstene. Bruk av mineralsk gjødsel ødelegger ytterligere for både..

Anlegg før åpning

Produksjon

Minorga® produseres ved IVAR, Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) i Mekjarvik i Randaberg kommune, om lag ti kilometer nord for Stavanger. Anlegget mottar slam fra andre avløpsrenseanlegg, samt septikkslam og våt-organisk avfall fra industri og næringsliv, og integrerer gjødselproduksjon i sitt slambehandlingssystem via det nyåpnede anlegget for..