Ofte stilte spørsmål

Lurer du på noe angående Minorga®? Her finner du svar på en rekke vanlige spørsmål knyttet til salg, distribusjon, produksjon og bruk.

En gjødsel som inneholder lett plantetilgjengelig mineralsk næring samt organisk næring som frigjøres over tid.

I Minorga® kombinerer vi de gode egenskapene fra både mineralsk og organisk gjødsel. Det vil si at Minorga® inneholder lett plantetilgjengelig mineralsk næring, samt organisk næring som frigjøres i takt med plantenes behov over tid. Innholdet av mikronæringsstoffer er naturlig høyt. Det ligger et stort utviklingsarbeid bak Minorga®, og produktet er første og eneste mineralorganiske gjødsel på det norske markedet per dags dato. I tillegg fokuseres det på å utvikle resepter som er tilpasset marked, værtyper, ulike gjødslingsstrategier og vekster.

Mangel på tilbakeføring av organisk materiale til jord er et stort problem i det industrialiserte landbruket. Jorda blir mindre fruktbar, det mikrobielle livet i jorda blir mer ensidig, og det organiske skjelettet som hindrer erosjon blir gradvis redusert.

Minorga® kombinerer de gode egenskapene fra både mineralsk og organisk gjødsel. Den mineralske næringen er lett tilgjengelig og vil tas opp av plantene tidlig i vekstfasen, mens den organiske næringen vil frigjøres etter hvert som mikroorganismene bryter ned det organiske stoffet. Dette gjør at næringen i en mineralorganisk gjødsel er mindre utsatt for utvasking, og man får en bedre nitrogenutnyttelse.

En mineralorganisk gjødsel bidrar også til å vedlikeholde og øke innholdet av organiske fibre og stabile humusstoffer i jorda over tid, noe som gir jorda struktur og stimulerer til et rikt mikrobielt liv. Minorga® følger ideen om et mer bærekraftig jordbruk, og sikrer effektiv gjenvinning av næringsstoffer. For første gang i det norske markedet er det utviklet et konsept som gjør det mulig å bruke en plantetilpasset organisk gjødsel – som møter nytt regelverk om fosfortilpasning og representerer en ny og miljømessig måte å tenke på når det gjelder resirkulering og bruk av organiske gjødselprodukt.

Den organiske bestanddelen er slam fra biogassanlegg som er stabilisert og hygienisert gjennom anaerob nedbrytning og tørking ved høy temperatur.

Minorga® kan brukes til korn, oljevekster og ved gjenlegg av grasfrøeng. Mattilsynet har også gitt dispensasjon fra kravet om at det skal gå tre år etter siste sprededato før en kan dyrke grønnsaker, poteter, bær og frukt på arealet (ref. Gjødselvareforskriften, §25, 1.ledd). Ved bruk av Minorga ® kan disse vekstene dyrkes minimum 10 måneder etter siste sprededato.

Dispensasjonen omfatter ikke dyrking av gras/beite. Minorga Vekst samarbeider imidlertid med Norsk Naturgjødsel, som kan tilby organisk gjødsel til gras. Denne kan også brukes i økologisk landbruk. Ta kontakt med oss ved interesse, så hjelper vi deg!

Tlf: 05673 eller post@minorgavekst.no

 

Minorga® er første og eneste mineralorganiske gjødsel på det norske markedet. Prisene er konkurransedyktige sammenliknet med tradisjonell fullgjødsel.

Minorga® har en gunstig pris sammenliknet med vanlig mineralgjødsel, og man kan spare penger på å kjøpe Minorga® selv om dette medfører større volumer og mer arbeid med spredning.

Ved å bruke en mineralorganisk gjødsel får man også et større nitrogenutbytte, fordi den organiske bestanddelen har en «slow release» effekt og frigir næringsstoffer i takt med plantenes behov. Dermed blir næringen mindre utsatt for utvasking. Tilførsel av organisk materiale vil også bidra til å vedlikeholde og øke det organiske innholdet i jorda over tid, noe som gir struktur og stimulerer til en fruktbar jord med et rikt mikrobielt liv. Minorga® er et miljøvennlig gjødselprodukt som bidrar til et mer bærekraftig jordbruk, og tilbys til konkurransedyktige priser sammenliknet med tradisjonell mineralgjødsel.

Sist, men ikke minst, har bonden mulighet til å «skreddersy» næringssammensetningen i Minorga® fordi produktet kan designes i henhold til ulike vekster og gjødslingsstrategier. Dette sikrer kostnadseffektiv utnyttelse av produktet.

Nei, våre forsøk viser at gjødslingseffekten av Minorga® er på lik linje med vanlig mineralgjødsel.

Ja, foreløpig omfattes Minorga® av Gjødselvareforskriften og må nedmoldes, men det vil skje enkelte endringer i regelverket i 2017.

Minorga® er godkjent for både korn, oljevekster og til gjenlegg av grasfrøeng. Mattilsynet har også gitt dispensasjon fra kravet om at det skal gå tre år etter siste sprededato før en kan dyrke grønnsaker, poteter, bær og frukt på arealet (ref. Gjødselvareforskriften, §25, 1.ledd). Ved bruk av Minorga® kan disse vekstene dyrkes minimum 10 måneder etter siste sprededato. Dispensasjonen gjelder ikke for gras/fôrvekster, men Minorga Vekst samarbeider med Norsk Naturgjødsel, som kan tilby organisk gjødsel godkjent for både gras og økologisk drift. Ta kontakt ved interesse, så hjelper vi deg!

Slammet i Minorga® er av god kvalitet, og overholder kravene til kvalitetsklasse 2 for tungmetaller i henhold til FOR 2003-07-04 nr. 951: Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Slammet er også stabilisert og hygienisert gjennom anaerob nedbrytning og tørking ved høy temperatur.

Tlf: 05673
E-post: post@minorgavekst.no

Ja. Erfaringer fra forsøk i både felt og veksthus er at denne kilden, sammen med jordens eget forråd av plantetilgjengelig fosfor, dekker kornets behov for fosfor de første årene. Fra og med 2016 vil imidlertid slamressursen fra IVAR baseres på mikrobiologisk luksusopptak (bioslam), og dagens felling av fosfor med jernklorid for å rense avløpsslammet fases dermed ut av prosessen.

Ja. Minorga® er tilpasset bruk av konvensjonelt spredeutstyr, men har en lavere egenvekt enn mineralgjødsel. Innstilling av gjødselspreder må derfor tilpasses dette. Tørre, stabile lagringsforhold er også en forutsetning for vellykket spredning. Som utgangspunkt kan det brukes dobbel åpning ved spredning av Minorga® i forhold til Yara gjødsel. For korrekt mengde må det gjennomføres en dreieprøve. For øvrig henvises det til maskinens manualer.

Norsk Landbruksrådgiving Agder har gjennomført en spredetest med sentrifugalspreder og pendelspreder som gir et tilfredsstillende spredebilde for Minorga®. Rapporten er tilgjengelig på forespørsel.

Tlf: 05673
Epost: post@minorgavekst.no

Minorga® kan bestilles ved å ta kontakt med Minorga Vekst sitt kundesenter på tlf: 05673 eller post@minorgavekst.no.
Du vil bli satt i kontakt med din nærmeste salgskonsulent. Vi har forhandlere i Agder, Rogaland, Buskerud, Østfold, Akershus, Vestfold og Hedmark.

Selvhenting er mulig hos flere av våre forhandlere. Ellers transporteres Minorga® ut til kunden fra mellomlager eller direkte til gården på bil fra fabrikken i Mekjarvik. Vi tilbyr kvantumsrabatter og særlig gunstige vilkår om Minorga® kan leveres direkte fra fabrikk til gård for avlossing.

Minorga® leveres i Big Bags á 600 kg.

Gjødselvaren skal ifølge FOR 2003-07-04 nr 951: Forskrift om gjødsel m.v. av organisk opphav (Gjødselvareforskriften) lagres slik at det ikke er fare for avrenning. Det er kjøpers ansvar å lagre varen slik at varens kvalitet ikke forringes. Dersom varen er lagret på en måte som ikke er tilstrekkelig for å bevare varens kvalitet, kan ikke selger gjøres ansvarlig for dette. Produktet bør skjermes for fuktighet, sol og vind, dermed anbefales innendørs lagring. Det bør ikke stables mer enn tre sekker i høyden, da høye stabler kan bli ustabile og i verste fall kollapse. For øvrig gjelder normal praksis for forsvarlig lagring med tanke på brannsikkerhet.

Minorga® inneholder ca. 70 % slam med 90 % tørrstoff. Ved normal korngjødsling (100 kg per dekar) med Minorga® 10-1-5 tilføres det plantene trenger av fosfor, nemlig 1-2 kg per dekar. Det vil over en 10 års periode tilføres om lag 500 – 700 kg slamtørrstoff per dekar – til sammenlikning med 2 tonn slamtørrstoff per dekar, som er vanlig med dagens regelverk. Sistnevnte tilsvarer ca. 60 kg med fosfor per dekar, altså mye mer enn hva plantene trenger.

Med Minorga® tilføres mindre slamtørrstoff enn ved vanlig slamspredning i henhold til dagens regelverk, og slammet medfører ikke noen fare for hverken smitte, avrenning eller lukt. Minorga® er faktisk utviklet med bakgrunn i et ønske om å blant annet finne en løsning på problemene knyttet til lukt, avrenning og overdosering av fosfor i landbruket! Hygienisering oppnås gjennom tørking av det stabiliserte slammet ved høy temperatur. Tørkeprosessen er validert og godkjent gjennom test av overlevelse av egg fra parasitten Ascaris suum (Paulsrud et al. 2004).

 

 

Slammet i Minorga® er av god kvalitet, og overholder kravene til kvalitetsklasse 2 for tungmetaller i henhold til Gjødselvareforskriften. Det er også viktig å huske på at Minorga inneholder ca. 70 % slam og har et tørrstoff på 90%, så ved normal korngjødsling (100 kg per dekar) vil det tilføres mye mindre slamtørrstoff enn hva som er vanlig for spredning av slam i henhold til dagens regelverk.

Slammet i Minorga® er også stabilisert og hygienisert gjennom anaerob nedbrytning og tørking ved høy temperatur.

 

Denne organiske kjernen i Minorga® har et naturlig innhold av mikronæringsstoffer. Utvidet varedeklarasjon som inkluderer mikronæringsstoffene gis ut på forespørsel. Ta kontakt med kundesenteret på tlf. 05673 eller post@minorgavekst.no.

 

Oppdatert varedeklarasjon kan lastes ned under produkter. Om du ønsker å få varedeklarasjon tilsendt kan du ta kontakt med kundesenteret på tlf. 05673 eller post@minorgavekst.no.

Vi vil gjerne at du tar kontakt dersom du ønsker å være forhandler! Vi har for tiden forhandlere i Agder, Rogaland, Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og Hedmark, men vurderer alle forespørsler fortløpende.

Ta kontakt med kundesenteret på tlf. 05673 eller post@minorgavekst.no

Minorga® kan desverre ikke godkjennes i henhold til økologisk regelverk da produktet er basert på slam og tilsatt mineralgjødsel.

Minorga Vekst samarbeider med Norsk Naturgjødsel, som har organisk gjødsel godkjent for blant annet fôrvekster og økologisk bruk. Ta kontakt ved interesse, så skal vi hjelpe deg med dette.

Tlf: 05673
E-post: post@minorgavekst.no

Minorga® lukter svært lite, og vil ikke lukte etter spredning. Minorga® er faktisk utviklet med bakgrunn i et ønske om å finne en løsning på lukt og andre problemer tilknyttet spredning av vått slam i landbruket.

Minorga Vekst leverer til Agder-fylkene, Rogaland, Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud, Akershus og Hedmark. For levering til andre deler av Norge, ta kontakt med Minorga Vekst hovedkontor på tlf. 05673 eller post@minorgavekst.no